html提交数据不跳转页面
免费为您提供 html提交数据不跳转页面 相关内容,html提交数据不跳转页面365天每天持续更新,更多内容请持续

当前位置: 首页 > html提交数据不跳转页面

html中Form表单提交时页面不跳转的方法详解-html教程-PHP中文网

1.1 解决方案一 表单action提交数据,但页面不跳转,可以使用Iframe解决. 实例: Form</p> <p> <a href="http://news.jtbdrxb.cn/vZAZj/oopoto.shtml" class="more-link6c75e">更多...</a></p> </div> </div> </div> </article> <article class="post6c75e type-post6c75e status-publish6c75e format-image6c75e has-post-thumbnail6c75e hentry6c75e category-general6c75e category-mixed6c75e"> <div class="NAlGDE6c75e HPnMU6c75e"> <header class="GGBLpZ6c75e HPnMU6c75e"> <h2 class="IEqqv6c75e"><a href="http://news.jtbdrxb.cn/vZAZj/oopotp.shtml" rel="bookmark">html post数据不跳转_精易论坛</a></h2> <div class="entry-meta6c75e"> <span><i class="cZZoccw6c75e ZRJmRzP6c75e"></i>bbs125la</span> </div> </header> <div class="nqaAhcN6c75e"> <div class="sLIAdE6c75e OoWMX6c75e"> <p>html post数据不跳转 .然后能在本页面读取返回都数据. 求大神给个简单都代码例子. 补充内容 (2015-9-2 16:45): 是html表单提交.不是易语言post</p> <p> <a href="http://news.jtbdrxb.cn/vZAZj/oopotp.shtml" class="more-link6c75e">更多...</a></p> </div> </div> </div> </article> <article class="post6c75e type-post6c75e status-publish6c75e format-image6c75e has-post-thumbnail6c75e hentry6c75e category-general6c75e category-mixed6c75e"> <div class="NAlGDE6c75e HPnMU6c75e"> <header class="GGBLpZ6c75e HPnMU6c75e"> <h2 class="IEqqv6c75e"><a href="http://news.jtbdrxb.cn/vZAZj/oopoyq.shtml" rel="bookmark">Form提交表单页面刷新不跳转_HTML/Xhtml_网页制作_脚本之家</a></h2> <div class="entry-meta6c75e"> <span><i class="cZZoccw6c75e ZRJmRzP6c75e"></i>脚本之家</span> </div> </header> <div class="nqaAhcN6c75e"> <div class="sLIAdE6c75e OoWMX6c75e"> <p>我要评论 本文为大家介绍下使用Form提交表单后页面刷新不跳转的实现,感兴趣的朋友可以了解下 1、设计源码 复制代码 代码如下: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transition</p> <p> <a href="http://news.jtbdrxb.cn/vZAZj/oopoyq.shtml" class="more-link6c75e">更多...</a></p> </div> </div> </div> </article> <article class="post6c75e type-post6c75e status-publish6c75e format-image6c75e has-post-thumbnail6c75e hentry6c75e category-general6c75e category-mixed6c75e"> <div class="NAlGDE6c75e HPnMU6c75e"> <header class="GGBLpZ6c75e HPnMU6c75e"> <h2 class="IEqqv6c75e"><a href="http://news.jtbdrxb.cn/vZAZj/oopoyw.shtml" rel="bookmark">Form表单提交刷新页面不跳转源码设计_HTML/Xhtml_网页制作_脚本之家</a></h2> <div class="entry-meta6c75e"> <span><i class="cZZoccw6c75e ZRJmRzP6c75e"></i>脚本之家</span> </div> </header> <div class="nqaAhcN6c75e"> <div class="sLIAdE6c75e OoWMX6c75e"> <p>我要评论 这篇文章主要介绍了Form表单提交刷新页面如何不跳转,实现源码如下,大家不妨参考参考 1、设计源码 复制代码 代码如下: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 ...</p> <p> <a href="http://news.jtbdrxb.cn/vZAZj/oopoyw.shtml" class="more-link6c75e">更多...</a></p> </div> </div> </div> </article> <article class="post6c75e type-post6c75e status-publish6c75e format-image6c75e has-post-thumbnail6c75e hentry6c75e category-general6c75e category-mixed6c75e"> <div class="NAlGDE6c75e HPnMU6c75e"> <header class="GGBLpZ6c75e HPnMU6c75e"> <h2 class="IEqqv6c75e"><a href="http://news.jtbdrxb.cn/vZAZj/oopoye.shtml" rel="bookmark">form表单只提交值,而不进行页面跳转 - 山顶的鱼 - 博客园</a></h2> <div class="entry-meta6c75e"> <span><i class="cZZoccw6c75e ZRJmRzP6c75e"></i>博客园</span> </div> </header> <div class="nqaAhcN6c75e"> <div class="sLIAdE6c75e OoWMX6c75e"> <p>但是提交后也会跳转到saveReport页面   如何做到 <strong>将数据提交到</strong><strong>saveReport(form的action指向)页面,但是页面又不进行跳转</strong>,即保持当前页</p> <p> <a href="http://news.jtbdrxb.cn/vZAZj/oopoye.shtml" class="more-link6c75e">更多...</a></p> </div> </div> </div> </article> <article class="post6c75e type-post6c75e status-publish6c75e format-image6c75e has-post-thumbnail6c75e hentry6c75e category-general6c75e category-mixed6c75e"> <div class="NAlGDE6c75e HPnMU6c75e"> <header class="GGBLpZ6c75e HPnMU6c75e"> <h2 class="IEqqv6c75e"><a href="http://news.jtbdrxb.cn/vZAZj/oopoyr.shtml" rel="bookmark">Form 提交表 单页面刷新不跳转 - 一本书的伤痕 - 博客园</a></h2> <div class="entry-meta6c75e"> <span><i class="cZZoccw6c75e ZRJmRzP6c75e"></i>博客园</span> </div> </header> <div class="nqaAhcN6c75e"> <div class="sLIAdE6c75e OoWMX6c75e"> <p>方法一: 1.提交form,action 提交数据,但页面不跳转,可以使用Iframe简单方法 <! DOCTYPE html PUBLIC"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN""http://ww</p> <p> <a href="http://news.jtbdrxb.cn/vZAZj/oopoyr.shtml" class="more-link6c75e">更多...</a></p> </div> </div> </div> </article> <article class="post6c75e type-post6c75e status-publish6c75e format-image6c75e has-post-thumbnail6c75e hentry6c75e category-general6c75e category-mixed6c75e"> <div class="NAlGDE6c75e HPnMU6c75e"> <header class="GGBLpZ6c75e HPnMU6c75e"> <h2 class="IEqqv6c75e"><a href="http://news.jtbdrxb.cn/vZAZj/oopoyt.shtml" rel="bookmark">2019-01-16 jquery ajax提交表单, html 提交表单不跳转页面 - 简书</a></h2> <div class="entry-meta6c75e"> <span><i class="cZZoccw6c75e ZRJmRzP6c75e"></i>简书</span> </div> </header> <div class="nqaAhcN6c75e"> <div class="sLIAdE6c75e OoWMX6c75e"> <p>这种方法也可以做到提交的时候不跳转界面,而不是跟 post 表单时候一样会跳转到下一个页面. 或者使用 ajax.form 提交表单: /** @功能:向一个Url提交一个表单 @async:是否以异步的方式提交 @...</p> <p> <a href="http://news.jtbdrxb.cn/vZAZj/oopoyt.shtml" class="more-link6c75e">更多...</a></p> </div> </div> </div> </article> <article class="post6c75e type-post6c75e status-publish6c75e format-image6c75e has-post-thumbnail6c75e hentry6c75e category-general6c75e category-mixed6c75e"> <div class="NAlGDE6c75e HPnMU6c75e"> <header class="GGBLpZ6c75e HPnMU6c75e"> <h2 class="IEqqv6c75e"><a href="http://news.jtbdrxb.cn/vZAZj/oopoyy.shtml" rel="bookmark">Form表单提交,页面不跳转的方法 - - ITeye博客</a></h2> <div class="entry-meta6c75e"> <span><i class="cZZoccw6c75e ZRJmRzP6c75e"></i>iteye</span> </div> </header> <div class="nqaAhcN6c75e"> <div class="sLIAdE6c75e OoWMX6c75e"> <p>Form表单提交,页面不跳转的方法 1.1 解决方案一         表单action提交数据,但页面不跳转,可以使用Iframe解决. 实例:</p> <p> <a href="http://news.jtbdrxb.cn/vZAZj/oopoyy.shtml" class="more-link6c75e">更多...</a></p> </div> </div> </div> </article> <article class="post6c75e type-post6c75e status-publish6c75e format-image6c75e has-post-thumbnail6c75e hentry6c75e category-general6c75e category-mixed6c75e"> <div class="NAlGDE6c75e HPnMU6c75e"> <header class="GGBLpZ6c75e HPnMU6c75e"> <h2 class="IEqqv6c75e"><a href="http://news.jtbdrxb.cn/vZAZj/oopoyu.shtml" rel="bookmark">Form表单提交后不跳转到新页面 - 简书</a></h2> <div class="entry-meta6c75e"> <span><i class="cZZoccw6c75e ZRJmRzP6c75e"></i>简书</span> </div> </header> <div class="nqaAhcN6c75e"> <div class="sLIAdE6c75e OoWMX6c75e"> <p>Form表单提交后不跳转到新页面 去掉form表单的这个属性: target='hiddenwin' HTML表单 在HTML中,表单是 ... 之间元素的集合,它们允许访问者输入文本、选择选项、操作对象等等,然后将... 本人做...</p> <p> <a href="http://news.jtbdrxb.cn/vZAZj/oopoyu.shtml" class="more-link6c75e">更多...</a></p> </div> </div> </div> </article> </div> <div></div> </div> <footer id="VEjNoMX"> <div id="BRXPKo"> <div class="RYRFMU6c75e HPnMU6c75e"> <div class="footer-widget-16c75e nBEQz6c75e IpSMCj6c75e"> <div class="UfmsKR6c75e jcWJXu6c75e"> <h3 class="HPnMU6c75e"><span>小编推荐</span></h3> <ul> <li> <a href="http://jvjhjrd.cn/dfQpDaFeZ/wiqeew.htm">黑人巨棒影院</a> </li><li> <a href="http://jvjhjrd.cn/dfQpDaFeZ/woqytw.htm">动漫漂亮和服</a> </li><li> <a href="http://jvjhjrd.cn/dfQpDaFeZ/woywqq.htm">伊利全脂奶粉保质期</a> </li><li> <a href="http://jvjhjrd.cn/dfQpDaFeZ/eqqwte.htm">乡村免费小说</a> </li><li> <a href="http://jvjhjrd.cn/dfQpDaFeZ/eeqtoq.htm">废婿林阳苏颜 在线阅读</a> </li> <li><a href="http://5g.bpzpxnz.cn/LXhzfZdz_rpuupe.html">液体比重密度计</a></li><li><a href="http://3g.hbvtpzn.cn/iVGgFXiWi-rppooe/">女神异闻录5手游在哪下</a></li> </ul> </div> </div> <div class="footer-widget-26c75e nBEQz6c75e IpSMCj6c75e etrwrLe6c75e"> <div class="UfmsKR6c75e xfYoN6c75e"> <h3 class="HPnMU6c75e"><span>可能喜欢</span></h3> <ul> <li> <a href="http://jvjhjrd.cn/dfQpDaFeZ/eeuiiq.htm">少校的小夫人免费阅读</a> </li><li> <a href="http://jvjhjrd.cn/dfQpDaFeZ/eepryi.htm">加勒比海盗梅丽莎劳伦</a> </li><li> <a href="http://jvjhjrd.cn/dfQpDaFeZ/etrqyu.htm">天姿国色张浩宇</a> </li><li> <a href="http://jvjhjrd.cn/dfQpDaFeZ/eyruup.htm">蔡徐坤照片最新图片</a> </li><li> <a href="http://jvjhjrd.cn/dfQpDaFeZ/eyyeyy.htm">拳王在线观看</a> </li> <li><span class=""></span> :<a href="http://vddhltj.cn/jHXFDm/tqpypo.shtml">囚禁文占有欲到病态bl</a></li><li><span class=""></span> :<a href="http://wap.aqyasqm.cn/VSQRC_typwww.shtml">人5与动物z00</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div id="CpJeY"> <div class="RYRFMU6c75e HPnMU6c75e"> <div class="nBEQz6c75e ZLpcc6c75e"> <div id="AMpghvM"> <p>妻ネトリ链接,熟肉妻ネトリ轮回,妻とのボィン在线观看 © 2020. All Rights Reserved. <a href="/sitemap.txt">百度地图</a> | <a href="/sitemap.xml">bing地图</a></p> </div> <div id="KOMWKvU"> <p>技术支持 by <a href="/">妻ネトリ链接,熟肉妻ネトリ轮回,妻とのボィン在线观看</a>.</p> </div> </div> </div> </div> </footer> </div> </div> </div> <div class="container-customer6c75e"><command id="cNTEw"><menu class="c0"></menu></command><var id="cOTcw"></var><output id="cOTcz"><big class="c2"></big></output><strike id="cMTM5"><details class="c3"></details></strike><var id="cNTAz"></var><rp id="cOTg4"><hr class="c5"></hr></rp><command id="cODky"><bdi class="c6"></bdi></command><tt id="cODA4"><s class="c7"></s></tt><em id="cODYw"><h6 class="c8"></h6></em><track id="cMTky"><small class="c9"></small></track><dir id="cMzQ2"></dir><ins id="cOTk1"><big class="c11"></big></ins><colgroup id="cMjY5"></colgroup><tbody id="cNjUy"></tbody><map id="cODY2"><ol class="c14"></ol></map><tr id="cNTI3"></tr><canvas id="cNjc2"></canvas><details id="cMjgw"><wbr class="c17"></wbr></details><font id="cNTc2"><pre class="c18"></pre></font><font id="cNTE3"></font><dialog id="cMzc2"></dialog><output id="cMTg0"></output><samp id="cMjk3"><table class="c22"></table></samp><noscript id="cNzI4"><address class="c23"></address></noscript><hr id="cNTQz"></hr><address id="cNjE2"><canvas class="c25"></canvas></address><command id="cNzUx"><h5 class="c26"></h5></command><abbr id="cMTA5"><keygen class="c27"></keygen></abbr><acronym id="cNjU1"></acronym><blockquote id="cOTE3"></blockquote><aside id="cOTU5"><h2 class="c30"></h2></aside><menu id="cNjI3"><strong class="c31"></strong></menu><address id="cMTg2"><figcaption class="c32"></figcaption></address><datalist id="cNjY3"><code class="c33"></code></datalist><bdo id="cOTk3"></bdo><tr id="cNTg5"></tr><canvas id="cMTMw"><hr class="c36"></hr></canvas><dt id="cMjU0"><abbr class="c37"></abbr></dt><summary id="cMzg2"><li class="c38"></li></summary><dialog id="cNjEy"><sup class="c39"></sup></dialog><pre id="cMTMz"></pre><track id="cMjk2"></track><dialog id="cNjkw"><caption class="c42"></caption></dialog><noscript id="cODk5"><samp class="c43"></samp></noscript><isindex id="cODQw"><ol class="c44"></ol></isindex><del id="cNzM5"><i class="c45"></i></del><details id="cMzMw"><noframes class="c46"></noframes></details><figcaption id="cNjk3"></figcaption><blockquote id="cNjAw"></blockquote><blockquote id="cNDgx"></blockquote><b id="cOTE4"></b><output id="cMjUw"><section class="c51"></section></output><strike id="cNDM3"></strike><var id="cNDgy"></var><rp id="cOTA0"><legend class="c54"></legend></rp><dd id="cNDQ4"></dd><colgroup id="cODI0"><canvas class="c56"></canvas></colgroup><td id="cNTkx"><aside class="c57"></aside></td><s id="cNjYy"><wbr class="c58"></wbr></s><map id="cOTgx"></map><table id="cMjM2"></table><kbd id="cOTk5"><figcaption class="c61"></figcaption></kbd><h2 id="cMTg3"></h2><legend id="cNzc4"><figure class="c63"></figure></legend><q id="cMjc1"></q><center id="cODIy"><progress class="c65"></progress></center><li id="cNzEy"></li><sup id="cNzA5"></sup><h5 id="cNjMw"><command class="c68"></command></h5><td id="cNTcw"></td><output id="cNjc1"></output><rt id="cNDAw"></rt><figcaption id="cMjY3"><command class="c72"></command></figcaption><bdi id="cNjgx"></bdi><strike id="cNjgy"></strike><area id="cMzkx"><thead class="c75"></thead></area><fieldset id="cNTMx"><tbody class="c76"></tbody></fieldset><basefont id="cODYz"></basefont><rt id="cNTMx"></rt><em id="cODU3"><samp class="c79"></samp></em><var id="cNDUz"></var><output id="cNDEz"><meter class="c81"></meter></output><section id="cNjQ5"><col class="c82"></col></section><rt id="cMjIz"><meter class="c83"></meter></rt><figure id="cNzYz"><dd class="c84"></dd></figure><colgroup id="cNjE3"></colgroup><thead id="cNDAy"></thead><tt id="cNTUz"></tt><dt id="cNDk1"></dt><td id="cMjQw"></td><rt id="cOTcz"></rt><figure id="cMjI2"></figure><del id="cMzQx"><dialog class="c92"></dialog></del></div> <script src="https://c.mipcdn.com/static/v2/mip.js"></script> <script src="https://c.mipcdn.com/static/v1/mip-share/mip-share.js"></script> </body> </html>